Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Agnieszka Fiedler właścicielka serwisu Szydlowisko.pl (Szydłowisko), z siedzibą w Waszawie. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli jesteś naszym klientem, to przetwarzamy Twoje dane niezbędne do realizacji zamówienia, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na warsztaty online.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   a. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli  zapisałeś się na newsletter,
   b. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zapisałeś się na warsztaty online.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy, np. system do obsługi newslettera, hostingodawca poczty.
 8. Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Szydłowiska. Osoby trzecie nie będą miały do nich dostępu.
 9. W Serwisie Szydłowisko mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Szydlowisko.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności oraz w sprawie dostępu do danych osobowych jestem do dyspozycji pod adresem aga@szydlowisko.pl.